Amb la denominació “Castellers de Montcada i Reixac” s’ha reconstituït aquesta entitat el 30 de novembre de 2013, sense ànim de lucre i per temps indefinit, les activitats de la qual es regulen d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i les disposicions aplicables de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge i el Reglament que la desenvolupa i els presents estatuts.

L’entitat esta inscrita en el registre oficial d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 15.694 així com en el cens d’entitats de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

L’objecte principal de la Colla són la promoció de la cultura catalana en tots els seus aspectes i en especial del fet casteller.

El domicili de l’associació és l’Ateneu A.B.I., situat al carrer Colón núm. 5, de Montcada i Reixac.

El local d’assaig, és el gimnàs i el pati de l’Escola Mitja Costa, de Montcada i Reixac.

Composición de la Colla  clicar aquí

Estatuts de la Colla clicar aquí

Règim Intern de la Colla clicar aquí

Informació econòmica i sobre ajuts públics: en preparació

Segueix-nos a…

Amb el suport de…

Y tambe de…..

Patrocinador principal…